32. Zjazd Hufca – Sławno, 06.10.2023 r.

6 października br. obradował 32. Zjazd Hufca ZHP Sławno, którego celem oprócz przyjęcia strategii rozwoju hufca na lata 2023-2027, było podsumowanie czteroletniej kadencji ustępujących władz – komendanta, komendy oraz Komisji Rewizyjnej, a następnie wybór nowego składu. Zjazd poprowadzony został przez druhnę hm. Janinę Kolańską – wiceprzewodniczącą hufcowej Komisji Rewizyjnej, a funkcję pełnomocniczki Komendantki Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP pełniła druhna phm. Anida Krawiecka – drużynowa 50. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej im. Władysława Sikorskiego w Kopnicy. Uczestniczyło w nim 77% uprawnionych do głosowania, czyli instruktorów pełniących funkcje statutowe. Obrady rozpoczęto przyjęciem regulaminu oraz wyborem komisji zjazdowych, po czym przedstawiono prezentację z działań hufca za lata 2019-2023 przygotowaną przez druha phm. Michała Flerana i druhnę pwd. Julię Kotecką. Następnie delegaci w oparciu o dokument, opinię Komisji Rewizyjnej oraz ocenę działalności komendanta i komendy sporządzoną przez druhnę hm. Dagmarę Korbel-Gołąb – komendantkę chorągwi podjęli jednogłośną decyzję o udzieleniu absolutorium komendantowi oraz poszczególnym członkom komendy. Przyjęto również uchwały dotyczące między innymi zatwierdzenia programu rozwoju Hufca ZHP Sławno na kolejne cztery lata oraz o niepowoływaniu Sądu Harcerskiego. Po dyskusji programowej przystąpiono do wyboru komendanta, a na jego wniosek składu osobowego komendy oraz składu zespołu rewizyjnego. 32. Zjazd Hufca ZHP Sławno funkcję komendanta po raz kolejny powierzył druhowi hm. Ryszardowi Sobczakowi, a w skład Komisji Rewizyjnej weszły: hm. Halina Stasiak jako przewodnicząca, hm. Janina Kolańska oraz hm. Maria Szewczyk. Członkami nowo powołanej komendy ponownie zostali: hm. Danuta Sikora – zastępczyni komendanta ds. kształcenia, phm. Marek Jarosz – zastępca ds. programu, pwd. Dorota Jeż – skarbniczka oraz hm. Jacek Błaszczyk – szef biura hufca. Piątkowa zbiórka była także doskonałą okazją do złożenia podziękowań wszystkim, którzy społecznie przyjęli na siebie rolę harcerskich wychowawców – szczególnie drużynowych, a także innych funkcyjnych hufca z oddaniem i ogromnym zaangażowaniem wypełniających postawione przed nimi zadania. Oprócz uhonorowania listami gratulacyjnymi Komendantki Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP i Komendanta Hufca ZHP im. WOP wręczono także odznaki „Za Zasługi dla Hufca ZHP Sławno”. W stopniu złotym: druhnie pwd. Grażynie Jarosz – drużynowej 7. Gromady Zuchowej „Kosmiczna Gromada” w Ostrowcu i druhowi phm. Michałowi Fleranowi – drużynowemu 12. Leśnej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Drzewianie” w Sławnie. W stopniu brązowym: druhnie pwd. Dorocie Jeż – skarbniczce hufca, druhowi pwd. Mariuszowi Iwko – przybocznemu 3. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Cichociemni” w Darłowie oraz druhowi pwd. Cyprianowi Roczeń – drużynowemu 4. Drużyny Wędrowniczej „Haidowie” w Sławnie. 32. Zjazd Hufca ZHP Sławno zakończył swoje obrady i wybrał władze, którym należy życzyć dalszych sukcesów i jeszcze większego zapału do pracy. Niech wyzwania, jakie stoją przed nimi będą zachętą do skutecznego działania. Życzenia i słowa podziękowania kierujemy również do naszych wieloletnich partnerów – Urzędu Miasta Sławno i Agencji Handlowo-Reklamowej „Arkusz” w Sławnie za udzielone wsparcie przy organizacji zbiórki.

hm. Jacek Błaszczyk