Strategia Hufca ZHP

Strategia Hufca ZHP Sławno 2020-2023

MISJA HUFCA

Głównym celem Hufca ZHP im. Wojsk Ochrony Pogranicza latach 2020 – 2023 będzie umacnianie pozycji i podnoszenie jakości pracy obecnie funkcjonujących podstawowych jednostek organizacyjnych oraz innych zespołów hufca. A za sprawą tworzenia i prowadzenia nowych gromad zuchowych, drużyn harcerskich, starszoharcerskich i wędrowniczych w środowisku zamieszkania dzieci i młodzieży, chcemy przyczynić się do wszechstronnego rozwoju i aktywizacji najmłodszych mieszkańców powiatu sławieńskiego. Zadaniem władz hufca będzie stwarzanie atrakcyjniejszych warunków do pomyślnego działania tych jednostek oraz pozyskiwanie i szkolenie nowej kadry, a także wprowadzanie harcerstwa do tych miejsc, gdzie ono jeszcze funkcjonuje – tak, aby jak najwięcej młodych ludzi miało szansę na przeżycie harcerskiej przygody.

WIZJA HUFCA W 2023 ROKU

Chcemy, aby Hufiec ZHP im. Wojsk Ochrony Pogranicza w 2023 r. był wspólnotą drużyn i pozostałych jednostek organizacyjnych, aktywnym i prężnym ciałem przystosowanym do zaspokajania oczekiwań i potrzeb niezbędnych do właściwej pracy: zuchów, harcerek i harcerzy, wędrowników, instruktorów, sympatyków.

Chcemy, aby wszyscy funkcyjni Hufca ZHP Sławno byli świadomymi obywatelami, odpowiedzialnymi za rzetelne wykonywanie przyjętych obowiązków, otwartymi i radosnymi, pozytywnie podchodzącymi do siebie i do drugiego człowieka. Instruktorami w pełni przygotowanymi do pełnionych funkcji, gotowymi na zmiany, dbającymi o środowisko naturalne, umiejącymi gospodarować posiadanym majątkiem i wyróżniający się kreatywnością,

Dla realizacji powyższej wizji rozwoju hufca określa się dalsze rozwijanie oraz udoskonalanie kierunków przyjętych w strategii na lata 2016-2019: Program, Struktura, Kadra, Dokumentacja, Finanse.

Do pobrania: Strategia Hufca ZHP Sławno 2020-2023