Hufcowa Kapituła Odznaczeń

Kapituła Odznaczeń Hufca ZHP Sławno
Stopień Imię i nazwisko Funkcja

hm.

Jacek Błaszczyk Przewodniczący

phm.

Elżbieta Dróżdż Członek

hm.

Albina Tokarczyk Członek

phm.

Barbara Wiech Członek

 

Regulamin Kapituły Odznaczeń

 1. Kapituła Odznaczeń Hufca ZHP Sławno to zespół współodpowiedzialny za rozwój i satysfakcjonowanie oraz motywowanie kadry instruktorskiej z terenu działania hufca poprzez:

  1. prowadzenie systemu satysfakcjonowania instruktorów,

  2. motywowanie środowiska – Związków Drużyn i Kręgów Instruktorskich ZHP do prowadzenia systemu premiowania, satysfakcjonowania instruktorów na swoim terenie,

  3. rozpatrywanie wniosków złożonych przez poszczególne jednostki organizacyjne dotyczące satysfakcjonowania kadry,

  4. premiowanie, motywowanie swoich instruktorów ze wszystkich środowisk hufca.

 2. Skład Kapituły Odznaczeń powołuje i odwołuje rozkazem Komendant Hufca ZHP Sławno.

 3. Kapituła Odznaczeń rozpatruje wnioski niezwłocznie po ich złożeniu.

 4. Decyzje Kapituły są prawomocne przy 50%+1 obecnych podczas spotkania członków Kapituły.

 5. Wyróżnienia hufcowe przyznaje Komendant Hufca ZHP Sławno na wniosek właściwych szefów zespołów instruktorskich, zaopiniowanych przez Kapitułę Odznaczeń. Nie dotyczy to pochwały w rozkazie oraz Listu Gratulacyjnego Komendanta Hufca ZHP.

 6. Regulamin oraz wnioski o przyznanie odznaczeń, odznak i tytułów są dostępne w biurze komendy hufca.

 7. Kapituła wnioskuje do uprawnionego organu o przyznanie odznaczenia na podstawie złożonych wniosków, które stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu.

 8. Składanie wniosków – terminy:

wyróżnienia hufcowe

  1. pochwała w rozkazie Komendanta Hufca – za wzorową służbę instruktorską w danym środowisku – na bieżąco,

  2. List Gratulacyjny Komendanta Hufca – na bieżąco,

  3. Tytuł „Instruktor Roku” – do 31 stycznia każdego roku (wyróżnienie przyznawane w Dniu Myśli Braterskiej). Tytułem można wyróżnić maksymalnie dwóch instruktorów w roku,

  4. Odznaka „Za Zasługi dla Hufca ZHP Sławno” w stopniu Brązowym i Srebrnym – na bieżąco,

  5. Odznaka „Za Zasługi dla Hufca ZHP Sławno” w stopniu Złotym – do 30 września każdego roku (wyróżnienie przyznawane w Dniu Edukacji Narodowej).

wyróżnienia chorągwiane

 1. podziękowania w rozkazie Komendanta Chorągwi – za wzorową służbę instruktorską w danym środowisku – na bieżąco,

 2. List Gratulacyjny z okazji jubileuszu okrągłej rocznicy służby instruktorskiej (10,15,20,25,30… i więcej lat) – na bieżąco,

 3. Zasłużony Instruktor Zachodniopomorskiej Chorągwi ZHP” – na bieżąco

odznaczenia i odznaki związkowe – na bieżąco:

 1. Harcerskie Odznaczenie Honorowe Krzyż „Za zasługi dla ZHP” (brązowy, srebrny, złoty),

 2. Honorowy tytuł „Senior ZHP”,

 3. Honorowa Odznaka Ruchu Przyjaciół Harcerstwa ZHP (srebrna, złota),

 4. Honorowe Wyróżnienie „Niezawodnemu Przyjacielowi”.

wszystkie odznaczenia państwowe – zgodnie z obowiązującymi przepisami:

 1. Krzyż Zasługi – Złoty, Srebrny, Brązowy,

 2. Medal Edukacji Narodowej,

 3. Medal za Zasługi dla Obronności Kraju,

 4. Krzyż Zasługi za Dzielność,

 5. Medal za Ofiarność i Odwagę.