Program i kształcenie hufca ZHP

Program i kształcenie Hufca ZHP Sławno

 

Plan kształcenia Hufca Sławno 2023-2024

Cele kształcenia:

Osiągnięcie właściwej liczby kompetentnej, odpowiedzialnej kadry instruktorskiej oraz funkcyjnych podstawowych jednostek organizacyjnych. Udział w pracach Międzyhufcowego Zespołu Kadry Kształcącej „Mosty”. Uzyskanie przez Komisję Stopni Instruktorskich uprawnień do przyznawania stopnia podharcmistrza (podharcmistrzyni).

Zamierzenia:

– Zadbanie o właściwą formację funkcyjnych na różnych szczeblach struktury hufca i przygotowanie ich do wypełnienia obowiązków poprzez organizację różnych form kształcenia, w tym kontynuacja pracy z opiekunami prób na stopnie instruktorskie.

– Wyłonienie instruktorów i przygotowanie do podjęcia służby kształceniowej poprzez zapewnienie im możliwości uzyskania niezbędnych uprawnień oraz zdobywanie odznak kadry kształcącej.

– Aktywizowanie instruktorów do udziału w różnego rodzaju formach kształceniowych proponowanych przez wspólnoty instruktorskie: hufiec, chorągiew i hufce ościenne, a także motywowanie instruktorów do kształcenia i zdobywania innych uprawnień harcerskich oraz państwowych pomocnych w pełnieniu służby.

– Podniesienie poziomu prób instruktorskich oraz promowanie idei zdobywania stopni oraz motywowanie do rozwoju poprzez stopnie instruktorskie, a także promowanie idei zdobywania stopni starszoharcerskich oraz wędrowniczych przez potencjalnych kandydatów na drużynowych.

– Aktywizowanie przewodniczących kręgów instruktorskich do wypełniania roli liderów odpowiedzialnych za podnoszenie kwalifikacji kadry instruktorskiej, w tym zdobywanie kolejnych stopni.

– Aktywizowanie komendantów związków drużyn do wypełniania roli liderów odpowiedzialnych za podnoszenie kwalifikacji kadry funkcyjnej gromad i drużyn, w tym zdobywanie kolejnych stopni.

Formy kształcenia:

– zbiórki szkoleniowe gromad i drużyn,

– warsztaty funkcyjnych jednostek organizacyjnych,

– biwaki szkoleniowe gromad, drużyn i kręgów,

– konferencje instruktorskie i odprawy funkcyjnych,

– kształcenie poprzez zdobywanie stopni harcerskich i instruktorskich,

– kształcenie poprzez pracę w kręgach instruktorskich,

– udział w kształceniu zewnętrznym na poziomie ogólnozwiązkowym i państwowym.

Poziom kształcenia:

– członkowie komendy i komisji statutowych oraz zespołów instruktorskich hufca,

– komendanci Związków Drużyn ZHP oraz przewodniczący i komendanci kręgów instruktorskich,

– drużynowi i kandydaci na drużynowych,

– opiekunowie prób instruktorskich i zdobywający stopnie instruktorskie,

– funkcyjni (przyboczni i zastępowi) podstawowych jednostek organizacyjnych hufca.

Do pobrania: Plan kształcenia Hufca Sławno 2023-2024


Plan pracy Hufca Sławno 2023-2024

Hufiec ZHP im. Wojsk Ochrony Pogranicza w Sławnie swoim zasięgiem obejmuje działalność jednostek na terenie miasta i gminy Sławno, miasta i gminy Darłowo, gmin Postomino oraz Malechowo. Naszą wspólną misją jest przygotowanie przy pomocy metody harcerskiej młodych ludzi do roli świadomych obywateli, dojrzałych na płaszczyźnie duchowej, społecznej, intelektualnej i fizycznej. Służy temu szereg organizowanych przedsięwzięć, ciągle urozmaicanych, poszerzanych o nowe tematy, a także udział zuchów, harcerzy, wędrowników i instruktorów w różnego rodzaju uroczystościach i akcjach, przygotowywanych przez lokalne samorządy, szkoły, instytucje, wojsko, Straż Graniczną oraz inne organizacje. Już od blisko osiemdziesięciu lat jesteśmy obecni na harcerskiej mapie Polski i od tego czasu wychowujemy pokolenia dzieci i młodzieży. Ten sposób od szeregu lat jest jedyny w swoim rodzaju, charakterystyczny tylko dla naszej organizacji, bez wątpienia sprawdzony i skuteczny. Prowadzone działania mają swoją specyfikę oraz tożsamość. Ideały służby Bogu, bliźnim i sobie stale były obecne od początku, nawet w czasach, które nie sprzyjały popularyzacji wszystkich treści harcerskiego wychowania. Ogromnym kapitałem sławieńskiego hufca ZHP są: byli członkowie – którzy w dalszym ciągu utożsamiają się z harcerskim krzyżem i w możliwy dla siebie sposób wspierający naszą organizację; seniorzy i starszyzna – chcący i potrafiący dzielić się swoją ogromną wiedzą oraz doświadczeniem; czynni instruktorzy – na co dzień pełniący społeczną służbę; zuchy, harcerze i wędrownicy – osoby, do których kierujemy obecną działalność i którzy stanowią przyszłą kadrę wychowawczą; sympatycy – tworzący pozytywną atmosferę wokół Hufca i Związku Harcerstwa Polskiego.

Główne cele i zadania w roku harcerskim 2023/2024

Kontynuacja realizacji zadań wynikających ze Strategii Hufca ZHP Sławno, tj. wykonanie przyjętych w niej zamierzeń w poszczególnych obszarach strategicznych:

– osiągnięcie sprawnego funkcjonowania wszystkich jednostek hufca pod względem programowym oraz metodycznym. Program realizowany w hufcu wypełnia swoją misję i odpowiada na potrzeby wszystkich członków. Drużynowi oraz szefowie innych zespołów instruktorskich otrzymują odpowiednie wsparcie w pracy wychowawczej.

– budowanie na wszystkich szczeblach struktury przyjaznego funkcjonowania gromad oraz drużyn. Umocnienie pozycji i wizerunku hufca jako partnera rodziców, społeczeństwa oraz władz lokalnych w procesie wychowawczym.

– osiągnięcie właściwej liczby kompetentnej oraz odpowiedzialnej kadry instruktorskiej. Uzyskanie przez Komisję Stopni Instruktorskich uprawnień do przyznawania stopnia podharcmistrza (podharcmistrzyni).

– dalsze wdrażanie systemu obiegu dokumentów jednostek organizacyjnych hufca w oparciu o mechanizmy informatyczne. Zapewnienie wszystkim instruktorom hufca dostępu do kont pocztowych w domenie ZHP.

– utrzymanie stabilnego stanu finansowego, w którym rzetelnie zaplanowana i świadoma gospodarka hufca pozwala zaspakajać jego najważniejsze potrzeby programowe, kształceniowe oraz organizacyjne w oparciu o środki wypracowane w ramach Harcerskiej Akcji Letniej i pozyskiwane ze źródeł zewnętrznych, w tym różnego rodzaju dotacji na realizację zadań publicznych, lokalnych projektów, funduszy grantowych, a także środków Organizacji Pożytku Publicznego.

Do pobrania: Plan pracy Hufca Sławno 2023-2024