Składka członkowska 2023

Składki członkowskie to forma obowiązkowej wpłaty na rzecz organizacji – w tym przypadku Związku Harcerstwa Polskiego. To właśnie terminowe opłacenie podstawowej składki członkowskiej sprawia, że dana osoba jest członkiem ZHP. Bez opłaconej składki członkowskiej dana osoba nie może uczestniczyć jako członek w działaniach naszej organizacji. Od 2017 r. wysokość kwartalnej składki członkowskiej jest ustalana przez Radę Naczelną ZHP dla każdej chorągwi osobno. Ponadto, od 2021 r. istnieją nowe zasady ustanawiania, podziału, rozliczania i naliczania podstawowej składki członkowskiej. Podstawowa składka członkowska składa się z: części centralnej składki (część składki należna Głównej Kwaterze ZHP), części chorągwianej składki (część składki należna podstawowym i terenowym jednostkom ZHP – drużynom/gromadom, hufcom oraz chorągwiom). Corocznie członkowie ZHP opłacają składkę, zgodnie ze swoim przydziałem służbowym, w następujących terminach: do 20 stycznia za I kwartał danego roku,  do 20 kwietnia za II kwartał danego roku, do 20 lipca za III kwartał danego roku, do 20 października za IV kwartał danego roku. Terminowe opłacenie podstawowej składki członkowskiej jest warunkiem uzyskania i ważności członkostwa w ZHP. Jej nieopłacenie sprawia, że automatycznie tracisz członkostwo w organizacji. W takim wypadku tracisz również posiadane funkcje, stopnie – możliwość ich odzyskania określają odrębne dokumenty wewnętrzne. W przypadku powrotu do organizacji, nie odzyskasz funkcji, na które zostałeś mianowany z wyboru Kwartalna wysokość podstawowej składki członkowskiej w roku 2023 dla Hufca ZHP Sławno wynosi 39 zł (część przynależna PJO – 6,00, część przynależna hufcowi – 3 zł, część przynależna chorągwi – 21 zł, część centralna składki – 9 zł).