Program i kształcenie hufca ZHP

Plan kształcenia Hufca Sławno 2019-2020

Cele

Osiągnięcie właściwej liczby kompetentnej oraz odpowiedzialnej kadry instruktorskiej oraz funkcyjnych podstawowych jednostek organizacyjnych. Powołanie międzyhufcowego Zespołu Kadry Kształcącej jako celu przejściowego służącemu stworzeniu zespołu hufcowego. Uzyskanie przez Komisję Stopni Instruktorskich uprawnień do przyznawania stopnia podharcmistrza (podharcmistrzyni).

Zamierzenia

Zadbanie o właściwą formację funkcyjnych na różnych szczeblach struktury hufca i przygotowanie ich do wypełnienia obowiązków poprzez organizację różnych form kształcenia, w tym kontynuacja pracy z opiekunami prób na stopnie instruktorskie.

Wyłonienie instruktorów i przygotowanie do podjęcia służby kształceniowej poprzez zapewnienie im możliwości uzyskania niezbędnych uprawnień oraz zdobywanie odznak kadry kształcącej.

Aktywizowanie instruktorów do udziału w różnego rodzaju formach kształceniowych proponowanych przez wspólnoty instruktorskie: hufiec, chorągiew i hufce ościenne, a także motywowanie instruktorów do kształcenia i zdobywania innych uprawnień harcerskich oraz państwowych pomocnych w pełnieniu służby.

Podniesienie poziomu prób instruktorskich oraz promowanie idei zdobywania stopni oraz motywowanie do rozwoju poprzez stopnie instruktorskie, a także promowanie idei zdobywania stopni starszoharcerskich oraz wędrowniczych przez potencjalnych kandydatów na drużynowych.

Aktywizowanie przewodniczących kręgów instruktorskich do wypełniania roli liderów odpowiedzialnych za podnoszenie kwalifikacji kadry instruktorskiej, w tym zdobywanie kolejnych stopni.

Aktywizowanie komendantów związków drużyn do wypełniania roli liderów odpowiedzialnych za podnoszenie kwalifikacji kadry funkcyjnej gromad i drużyn, w tym zdobywanie kolejnych stopni.

Formy kształcenia

– zbiórki szkoleniowe gromad i drużyn

– warsztaty funkcyjnych jednostek organizacyjnych

– biwaki szkoleniowe gromad, drużyn i kręgów

– konferencje instruktorskie i odprawy funkcyjnych

– kształcenie poprzez zdobywanie stopni harcerskich i instruktorskich

– kształcenie poprzez pracę w kręgach instruktorskich

– udział w kształceniu zewnętrznym na poziomie ogólnozwiązkowym i państwowym

– samokształcenie

Poziom kształcenia

– członkowie komendy i komisji statutowych oraz zespołów instruktorskich hufca

– komendanci Związków Drużyn ZHP oraz przewodniczący i komendanci kręgów instruktorskich

– drużynowi i kandydaci na drużynowych

– opiekunowie prób instruktorskich i zdobywający stopnie instruktorskie

– funkcyjni (przyboczni i zastępowi) podstawowych jednostek organizacyjnych hufca

Do pobrania: Plan kształcenia Hufca ZHP Sławno 2019-2020


Plan pracy Hufca Sławno 2019-2020

Charakterystyka hufca

Hufiec ZHP im. Wojsk Ochrony Pogranicza w Sławnie swoim zasięgiem obejmuje działalność jednostek na terenie miasta i gminy Sławno, miasta i gminy Darłowo, gmin Postomino oraz Malechowo. Naszą wspólną misją jest przygotowanie przy pomocy metody harcerskiej młodych ludzi do roli świadomych obywateli, dojrzałych na płaszczyźnie duchowej, społecznej, intelektualnej i fizycznej. Służy temu szereg organizowanych przedsięwzięć, ciągle urozmaicanych, poszerzanych o nowe tematy, a także udział zuchów, harcerzy, wędrowników i instruktorów w różnego rodzaju uroczystościach i akcjach, przygotowywanych przez lokalne samorządy, szkoły, instytucje, wojsko, Straż Graniczną oraz inne organizacje. Już od ponad siedemdziesięciu lat jesteśmy obecni na harcerskiej mapie Polski i od tego czasu wychowujemy pokolenia dzieci i młodzieży. Ten sposób od szeregu lat jest jedyny w swoim rodzaju, charakterystyczny tylko dla naszej organizacji, bez wątpienia sprawdzony i skuteczny. Prowadzone działania mają swoją specyfikę oraz tożsamość. Ideały służby Bogu, bliźnim i sobie stale były obecne od początku, nawet w czasach, które nie sprzyjały popularyzacji wszystkich treści harcerskiego wychowania. Ogromnym kapitałem sławieńskiego hufca ZHP są: byli członkowie – którzy w dalszym ciągu utożsamiają się z harcerskim krzyżem i w możliwy dla siebie sposób wspierający naszą organizację; seniorzy i starszyzna – chcący i potrafiący dzielić się swoją ogromną wiedzą oraz doświadczeniem; czynni instruktorzy – na co dzień pełniący społeczną służbę; zuchy, harcerze i wędrownicy – osoby, do których kierujemy obecną działalność i którzy stanowią przyszłą kadrę wychowawczą; sympatycy – tworzący pozytywną atmosferę wokół Hufca i Związku Harcerstwa Polskiego.

skład komendy

Komendant hufca – hm. Ryszard Sobczak

Zastępca komendanta ds. programu – phm. Marek Jarosz

Zastępca komendanta ds. kształcenia – hm. Danuta Sikora

Skarbnik hufca – Dorota Jeż

Szef biura komendy – hm. Jacek Błaszczyk

szefowie Komisji i zespołów

Komisja Stopni Instruktorskich – przewodnicząca hm. Helena Zawada

Komisja Rewizyjna – przewodnicząca hm. Halina Stasiak

Komisja Historyczna – przewodniczący hm. Stanisław Poprawski

Hufcowa Kapituła Odznaczeń – przewodnicząca phm. Emilia Foryś

Zespół Promocji i Informacji – szef zespołu hm. Jacek Błaszczyk

Kręgi instruktorskie i Związki Drużyn ZHP

1. Krąg Instruktorski Związku Drużyn ZHP Miasta i Gminy Sławno

1. Związek Drużyn ZHP Miasta i Gminy Sławno

2. Instruktorski Krąg Seniora „Wiarusy”

3. Krąg Instruktorski Związku Drużyn ZHP Miasta i Gminy Darłowo

3. Związek Drużyn ZHP Miasta i Gminy Darłowo

4. Krąg Instruktorski Związku Drużyn ZHP Gminy Postomino

4. Związek Drużyn ZHP Gminy Postomino

6. Krąg Instruktorski Związku Drużyn ZHP Gminy Malechowo

6. Związek Drużyn ZHP Gminy Malechowo

7. Krąg Instruktorski „Sami Swoi”

Główne cele i zadania w roku harcerskim 2019/2020

Realizacja zadań wynikających ze Strategii Hufca ZHP Sławno na lata 2020-2023, tj. wykonanie przyjętych w niej zamierzeń w poszczególnych obszarach strategicznych:

Osiągnięcie sprawnego funkcjonowania wszystkich jednostek hufca pod względem programowym oraz metodycznym. Program realizowany w hufcu wypełnia swoją misję i odpowiada na potrzeby wszystkich członków. Drużynowi oraz szefowie innych zespołów instruktorskich otrzymują odpowiednie wsparcie w pracy wychowawczej.

Budowanie na wszystkich szczeblach struktury przyjaznego funkcjonowania gromad oraz drużyn. Umocnienie pozycji i wizerunku hufca jako partnera rodziców, społeczeństwa oraz władz lokalnych w procesie wychowawczym.

Osiągnięcie właściwej liczby kompetentnej oraz odpowiedzialnej kadry instruktorskiej. Powołanie międzyhufcowego Zespołu Kadry Kształcącej jako celu przejściowego służącemu stworzeniu zespołu hufcowego. Uzyskanie przez Komisję Stopni Instruktorskich uprawnień do przyznawania stopnia podharcmistrza (podharcmistrzyni).

Opracowanie oraz wdrożenie ulepszonego systemu obiegu dokumentów jednostek organizacyjnych hufca w oparciu o mechanizmy informatyczne. Zapewnienie wszystkim instruktorom hufca dostępu do kont pocztowych w domenie ZHP.

Utrzymanie stabilnego stanu finansowego, w którym rzetelnie zaplanowana i świadoma gospodarka hufca pozwala zaspakajać jego najważniejsze potrzeby programowe, kształceniowe oraz organizacyjne w oparciu o środki wypracowane w ramach Harcerskiej Akcji Letniej i pozyskiwane ze źródeł zewnętrznych, w tym różnego rodzaju dotacji na realizację zadań publicznych, lokalnych projektów, funduszy grantowych, a także środków Organizacji Pożytku Publicznego. Wdrożenie bezpośredniego systemu nadzoru nad stanem opłacalności składek przez wszystkich członków hufca.

Do pobrania: Plan pracy hufca 2019-2020