Turniej Drużyn

REGULAMIN TURNIEJU DRUŻYN

MISTRZOWIE HUFCA IM. WOJSK OCHRONY POGRANICZA

W SŁAWNIE

2018 – 2019

CELE TURNIEJU

Wyłonienie spośród jednostek działających na terenie Hufca ZHP Sławno „Mistrzów hufca”. Wyrabianie wśród dzieci i młodzieży oraz drużynowych umiejętności pozytywnego współzawodnictwa. Integracja i budowanie więzi pomiędzy podstawowymi jednostkami organizacyjnymi. Promowanie dorobku harcerskiego w lokalnym środowisku.

ORGANIZATOR

Komenda Hufca ZHP im. Wojsk Ochrony Pogranicza w Sławnie

UCZESTNICY

Gromady zuchowe, drużyny harcerskie, starszoharcerskie i wielopoziomowe skupione w Związkach Drużyn ZHP: miasta i gminy Sławno, miasta i gminy Darłowo, gmin Malechowo oraz Postomino. Jednostki, które nie wyrażają chęci uczestniczenia w turnieju – składają do dnia 28 września 2018 r. pisemną (e-mail) informację o tym fakcie. Nieprzesłanie informacji będzie jednoznaczne z przystąpieniem przez jednostkę do współzawodnictwa.

CZAS TRWANIA

Turniej rozpoczyna się we wrześniu 2018 (Harcerski Start Hufca ZHP Sławno) i kończy podsumowaniem na zlocie hufca w roku 2019 (meldunki za maj oraz opłacenie składek członkowskich i aktualizacja stanu osobowego za II kw. 2019 r.- do dnia 24.05).

KRYTERIA I SPOSÓB OCENY ORAZ ZADANIA TURNIEJOWE

Na potrzeby turnieju ustala się jednolitą punktację dla wszystkich pionów metodycznych. Ocenie podlegać będzie realizacja zadań specjalnych oraz działalność statutowa (program, dokumentacja, gospodarka finansowa, promowanie środowiska harcerskiego w lokalnej społeczności). Do oceny zgodnie z niżej przedstawioną punktacją powołuje się celowe zespoły instruktorskie i w miarę potrzeby – osoby spoza ZHP. Tabela wyników umieszczona będzie wyłącznie na stronie internetowej hufca (www.slawno.zhp.pl) w dziale „Turniej drużyn”. Aktualizacja wyników: do dnia 10-go każdego miesiąca. Nieprzekraczalny termin składania meldunków w formie elektronicznej (slawno@zhp.pl – wielkość jednej wiadomości nie może przekroczyć 36 MB) do 5-go dnia każdego miesiąca.

PUNKTACJA

  1. Terminowe złożenie meldunku o rozpoczęciu działalności jednostki i planu pracy – 5 pkt. za każdy dokument (punkty przyznawane zgodnie z terminarzem zawartym w Wykazie zadań i poleceń).

  2. Terminowe opłacanie składek członkowskich – 5 pkt. (punkty przyznawane na zakończenie kwartału).

  3. Systematyczne prowadzenie kroniki – 5 pkt. (punkty przyznawane na zakończenie turnieju).

  4. Systematyczna i poprawna aktualizacja danych członków – 5 pkt. (karty ESHD lub pisemne oświadczenie o zgodności stanu osobowego i ilościowego, punkty przyznawane na zakończenie kwartału).

  5. Realizacja zadań specjalnych zawartych w Planie pracy hufca na rok harcerski 2018/2019 – 5 pkt. (punkty przyznawane na bieżąco).

  6. Udział członków jednostek w formach kształcenia organizowanych przez KH ZHP Sławno – 5 pkt. (punkty przyznawane na bieżąco).

  7. Zadania dodatkowe wynikające z bieżącej działalności hufca – 5 pkt. za każde zadanie (punkty przyznawane na bieżąco).

UWAGI

  1. Warunkiem zaliczenia wykonania zadania specjalnego jest przesłanie krótkiej informacji oraz pięciu zdjęć przedstawiających jego realizację – zgodnie z zapisem regulaminu danego zadania.

  2. Przesłanie fotografii dokumentujących realizację zadań specjalnych jest równoznaczne z udzieleniem organizatorowi prawa na ich wykorzystanie do celów statutowych ZHP, w tym publikację w środkach masowego przekazu.

  3. Tytułem „Mistrzów Hufca ZHP Sławno” uhonorowane zostaną jednostki, które uzyskają nie mniej niż 95% ilości punktów możliwych do zdobycia.

PODSUMOWANIE

Podsumowanie turnieju i nadanie miana „Mistrzów Hufca ZHP Sławno” oraz wręczenie okolicznościowych dyplomów i pucharów nastąpi podczas XII Zlotu Hufca Sławno.

Zatwierdzono na odprawie Komendy Hufca ZHP im. WOP z udziałem komendantów Związków Drużyn ZHP oraz drużynowych w dniu 25.08.2018 r


Mistrzowie Hufca ZHP Sławno – PUNKTACJA

Nazwa jednostki

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

R

6. WDH „Dzieci Neptuna” Sławno

10

5

10

20

45

7. GZ „Kosmiczna Gromada” Ostrowiec

15

15

5

15

50

8. WDH „Gryf” Staniewice

10

15

0

15

40

11. DSH im. Henryka Dąbrowskiego Malechowo

5

0

5

0

10

12. Leśna WDH „Drzewianie” Sławno

15

15

10

20

60

13. DWDH „Szare Szeregi” Darłowo

0

0

0

0

0

21. WDH im. Aleksandra Kamińskiego Niemica

0

0

5

0

5

25. WDH im. ppor. E. Gierczak Postomino

25

5

10

15

55

27. WDH im. Jerzego Kukuczki Ostrowiec

10

15

5

15

45

32. WDH im. Józefa Wybickiego Lejkowo

10

0

5

0

15

50. WDH im. Wł. Sikorskiego Kopnica

15

15

5

15

50

Jednostki, które przystąpiły do turnieju drużyn.


 

Laureaci turnieju Mistrzowie Hufca ZHP Sławno 2018

3 WDH Pieszcz3  Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Promyki” w Pieszczu

 

5. Smardzewo5 Środowiskowa Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Wilki Morskie” w Smardzewie

7. Ostrowiec7 Gromada Zuchowa „Kosmiczna Gromada” w Ostrowcu

25. Postomino25 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska im. ppor. Emilii Gierczak w Postominie

27. Ostrowiec27 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Zdobywcy” im. Jerzego Kukuczki w Ostrowcu

50. Kopnica50 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska im. Władysława Sikorskiego w Kopnicy


 

Laureaci turnieju Mistrzowie Hufca ZHP Sławno 2017

5 ┼ÜWDH Smardzewo5 Środowiskowa Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Wilki Morskie” w Smardzewie

50 WDH Kopnica50 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska im. Władysława Sikorskiego w Kopnicy

25 WDH Postomino25 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska im. ppor. Emilii Gierczak w Postominie

30 GZ Postomino30 Gromada Zuchowa „Szumiące Muszelki” w Postominie

27 WDH Ostrowiec27 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Zdobywcy” im. Jerzego Kukuczki w Ostrowcu

7 GZ Ostrowiec7 Gromada Zuchowa „Kosmiczna Gromada” w Ostrowcu


Laureaci turnieju Mistrzowska Drużyna Hufca 2016

I Ostrowiec27 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Zdobywcy” im. Jerzego Kukuczki (phm. Marek Jarosz)

II Smardzewo5 Środowiskowa Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Wilki Morskie” (dh Anna Batorska)

III Kopnica50 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska im. Władysława Sikorskiego (phm. Anida Rydlichowska)


Laureaci turnieju Mistrzowska Drużyna Hufca 2015

27 DH Ostrowiec27 Drużyna Harcerska „Zdobywcy” im. Jerzego Kukuczki (phm. Marek Jarosz)
25 WDH Postomino25 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska im. ppor. Emilii Gierczak (phm. Anna Wegner)
50 DH Kopnica50 Drużyna Harcerska im. Władysława Sikorskiego (phm. Anida Rydlichowska)

Laureaci turnieju Mistrzowska Drużyna Hufca 2014

27DHOstrowiec27 Drużyna Harcerska „Zdobywcy” im. Jerzego Kukuczki

46GZKopnica46 Gromada Zuchowa „Leśne Ludki”
50DHKopnica50 Drużyna Harcerska im. Władysława Sikorskiego

Laureaci turnieju Mistrzowska Drużyna Hufca 2013

Wilki.Morskie.20135 Środowiskowa Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Wilki Morskie”
Dabki.201318 Drużyna Harcerska im. Ratowników Morskich
Ostrowiec.201327 Drużyna Harcerska „Zdobywcy” im. Jerzego Kukuczki

 

 Laureaci turnieju Mistrzowska Drużyna Hufca 2012
1.20125 Środowiskowa Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Wilki Morskie”
2.201217 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Zawisza”
3.201218 Drużyna Harcerska im. Ratowników Morskich

Laureaci turnieju Mistrzowska Drużyna Hufca 2011

 5.20115 Środowiskowa Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Wilki Morskie”
18.201118 Drużyna Harcerska im. Ratowników Morskich
25.201125 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska im. ppor. Emilii Gierczak

Laureaci turnieju Mistrzowska Drużyna Hufca 2010

55 Środowiskowa Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Wilki Morskie”

 1818 Drużyna Harcerska im. Ratowników Morskich
5050 Drużyna Harcerska im. Władysława Sikorskiego