Turniej Drużyn

 

REGULAMIN TURNIEJU DRUŻYN

MISTRZOWIE HUFCA IM. WOJSK OCHRONY POGRANICZA

W SŁAWNIE

2016 – 2017

CELE TURNIEJU

Wyłonienie spośród jednostek działających na terenie Hufca ZHP Sławno „Mistrzów hufca”. Wyrabianie wśród dzieci i młodzieży umiejętności pozytywnego współzawodnictwa. Integracja i budowanie więzi pomiędzy drużynami. Promowanie dorobku harcerskiego w lokalnym środowisku.

ORGANIZATOR

Komenda Hufca ZHP im. Wojsk Ochrony Pogranicza w Sławnie

UCZESTNICY

Gromady zuchowe, drużyny harcerskie, starszoharcerskie, wielopoziomowe i wędrownicze skupione w Związkach Drużyn ZHP: miasta i gminy Sławno, miasta i gminy Darłowo, gmin Malechowo oraz Postomino.

CZAS TRWANIA

Turniej rozpoczyna się we wrześniu 2016 i kończy podsumowaniem na Zlocie Hufca ZHP Sławno w roku 2017 (meldunki za maj składamy do 25.05).

KRYTERIA I SPOSÓB OCENY ORAZ ZADANIA TURNIEJOWE

Na potrzeby turnieju ustala się jednolitą punktację dla wszystkich pionów metodycznych. Ocenie podlegać będzie realizacja zadań specjalnych oraz działalność statutowa (program, dokumentacja, gospodarka finansowa, promowanie środowiska harcerskiego w lokalnej społeczności). Do oceny zgodnie z niżej przedstawioną punktacją powołuje się Zespół, w skład którego pod przewodnictwem hm. Anny Cichawy wchodzą członkowie komendy i w miarę potrzeby – osoby spoza ZHP. Tabela wyników umieszczona będzie wyłącznie na stronie internetowej hufca (www.slawno.zhp.pl) w dziale „Turniej drużyn” oraz dostępna w Biurze KH ZHP. Aktualizacja wyników odbywać się będzie do dnia 10-go każdego miesiąca. Nieprzekraczalny termin składania meldunków w formie elektronicznej (slawno@zhp.pl) do 5-go dnia każdego miesiąca.

PUNKTACJA

  1. Terminowe złożenie meldunku o rozpoczęciu działalności jednostki i planu pracy – 5 pkt. za każdy dokument (punkty przyznawane zgodnie z terminarzem).

  2. Terminowe opłacanie składek członkowskich – 5 pkt. (punkty przyznawane na zakończenie kwartału).

  3. Systematyczne prowadzenie kroniki – 5 pkt. (punkty przyznawane na zakończenie turnieju).

  4. Systematyczna i poprawna aktualizacja danych członków (ankiety spisowe) – 5 pkt. (punkty przyznawane na zakończenie kwartału).

  5. Realizacja zadań specjalnych zawartych w planie pracy hufca – 5 pkt. (punkty przyznawane na bieżąco).

UWAGA

  1. Warunkiem zaliczenia wykonania zadania specjalnego jest przesłanie meldunku oraz trzech fotografii przedstawiających jego realizację.

  2. Przesłanie fotografii dokumentujących realizację zadań specjalnych jest równoznaczne z udzieleniem organizatorowi prawa na ich wykorzystanie do celów statutowych ZHP, w tym publikację w środkach masowego przekazu.

  3. Tytuł „Mistrzów Hufca ZHP Sławno” mogą zdobyć jednostki, które uzyskają minimum 90% ilości punktów możliwych do zdobycia.

PODSUMOWANIE

Podsumowanie turnieju i nadanie miana „Mistrzów Hufca ZHP Sławno” nastąpi podczas Zlotu Hufca. Członkowie jednostki organizacyjnej, która uzyska największą liczbę punktów wezmą udział w bezpłatnym, siedmiodniowym obozie wypoczynkowym zorganizowany w Stanicy Harcerskiej „Leśna Polana” w Jarosławcu w sierpniu 2017 r. (IV turnus). Jednostki, które zajmą miejsca drugie i trzecie nagrodzone zostaną trzydniowym (bezpłatnym) biwakiem w stanicy lub będą mogły złożyć wniosek o inną formę wyróżnienia – do wysokości opłaconych składek członkowskich w danym roku harcerskim. Drużyna (gromada), która uplasuje się na miejscu czwartym otrzyma nagrodę w postaci koszulek z logo ZHP.

Zatwierdzono na odprawie Komendy Hufca ZHP im. WOP w dniu 26.08.2016 r.


Mistrzowie Hufca ZHP Sławno – PUNKTACJA

Nazwa jednostki

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

Razem

1. GZ „Świetliki” Sławno

0

0

0

5

0

0

5

0

0

10

3. WDH „Promyki” Pieszcz

-

15

0

15

5

5

15

5

15

75

5. ŚWDH „Wilki Morskie” Smardzewo

I

15

15

5

15

5

5

15

5

15

95

6. WDH „Dzieci Neptuna” Sławno

20

10

5

5

0

5

5

0

5

55

7. GZ „Kosmiczna Gromada” Ostrowiec

M

15

15

5

10

5

5

15

5

15

90

8. WDH „Gryf” Staniewice

15

15

0

15

5

0

5

0

5

60

11. DSH im. Henryka Dąbrowskiego Malechowo

5

0

5

5

0

0

0

0

0

15

13. DWDH „Szare Szeregi” Darłowo

5

0

0

5

0

0

0

0

0

10

21. WDH im. Aleksandra Kamińskiego Niemica

5

0

0

5

0

0

0

0

0

10

25. WDH im. ppor. E. Gierczak Postomino

III

25

5

5

15

5

5

15

5

15

95

27. WDH im. Jerzego Kukuczki Ostrowiec

M

15

15

5

10

5

5

15

5

15

90

30. GZ „Szumiące Muszelki” Postomino

IV

25

5

5

15

5

5

15

5

15

95

32. WDH im. Józefa Wybickiego Lejkowo

5

0

5

5

0

0

0

0

0

15

33. Pomorska DSH Sławno

5

0

0

5

0

0

0

0

0

10

50. WDH im. Wł. Sikorskiego Kopnica

II

15

15

5

15

5

5

15

5

15

95

I-IV „Mistrzowie Hufca ZHP Sławno” w roku harcerskim 2016/2017 – nagrody

M „Mistrzowie Hufca ZHP Sławno” w roku harcerskim 2016/2017 – wyróżnienie


Laureaci turnieju Mistrzowie Hufca ZHP Sławno 2017

5 ┼ÜWDH Smardzewo5 Środowiskowa Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Wilki Morskie” w Smardzewie

50 WDH Kopnica50 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska im. Władysława Sikorskiego w Kopnicy

25 WDH Postomino25 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska im. ppor. Emilii Gierczak w Postominie

30 GZ Postomino30 Gromada Zuchowa „Szumiące Muszelki” w Postominie

27 WDH Ostrowiec27 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Zdobywcy” im. Jerzego Kukuczki w Ostrowcu

7 GZ Ostrowiec7 Gromada Zuchowa „Kosmiczna Gromada” w Ostrowcu


Laureaci turnieju Mistrzowska Drużyna Hufca 2016

I Ostrowiec27 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Zdobywcy” im. Jerzego Kukuczki (phm. Marek Jarosz)

II Smardzewo5 Środowiskowa Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Wilki Morskie” (dh Anna Batorska)

III Kopnica50 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska im. Władysława Sikorskiego (phm. Anida Rydlichowska)


Laureaci turnieju Mistrzowska Drużyna Hufca 2015

27 DH Ostrowiec27 Drużyna Harcerska „Zdobywcy” im. Jerzego Kukuczki (phm. Marek Jarosz)
25 WDH Postomino25 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska im. ppor. Emilii Gierczak (phm. Anna Wegner)
50 DH Kopnica50 Drużyna Harcerska im. Władysława Sikorskiego (phm. Anida Rydlichowska)

Laureaci turnieju Mistrzowska Drużyna Hufca 2014

27DHOstrowiec27 Drużyna Harcerska „Zdobywcy” im. Jerzego Kukuczki

46GZKopnica46 Gromada Zuchowa „Leśne Ludki”
50DHKopnica50 Drużyna Harcerska im. Władysława Sikorskiego

Laureaci turnieju Mistrzowska Drużyna Hufca 2013

Wilki.Morskie.20135 Środowiskowa Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Wilki Morskie”
Dabki.201318 Drużyna Harcerska im. Ratowników Morskich
Ostrowiec.201327 Drużyna Harcerska „Zdobywcy” im. Jerzego Kukuczki

 

 Laureaci turnieju Mistrzowska Drużyna Hufca 2012
1.20125 Środowiskowa Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Wilki Morskie”
2.201217 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Zawisza”
3.201218 Drużyna Harcerska im. Ratowników Morskich


Laureaci turnieju Mistrzowska Drużyna Hufca 2011

 5.20115 Środowiskowa Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Wilki Morskie”
18.201118 Drużyna Harcerska im. Ratowników Morskich
25.201125 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska im. ppor. Emilii Gierczak

Laureaci turnieju Mistrzowska Drużyna Hufca 2010

55 Środowiskowa Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Wilki Morskie”

 1818 Drużyna Harcerska im. Ratowników Morskich
5050 Drużyna Harcerska im. Władysława Sikorskiego