Turniej Drużyn

 

REGULAMIN TURNIEJU DRUŻYN

MISTRZOWIE HUFCA IM. WOJSK OCHRONY POGRANICZA W SŁAWNIE

2017 – 2018

CELE TURNIEJU

Wyłonienie spośród jednostek działających na terenie Hufca ZHP Sławno „Mistrzów hufca”. Wyrabianie wśród dzieci i młodzieży umiejętności pozytywnego współzawodnictwa. Integracja i budowanie więzi pomiędzy podstawowymi jednostkami organizacyjnymi. Promowanie dorobku harcerskiego w lokalnym środowisku.

ORGANIZATOR

Komenda Hufca ZHP im. Wojsk Ochrony Pogranicza w Sławnie

UCZESTNICY

Gromady zuchowe, drużyny harcerskie, starszoharcerskie, wielopoziomowe i wędrownicze skupione w Związkach Drużyn ZHP: miasta i gminy Sławno, miasta i gminy Darłowo, gmin Malechowo oraz Postomino. Jednostki, które nie wyrażają chęci uczestniczenia w turnieju – składają do dnia 29 września 2017 r. pisemną (e-mail) informację o tym fakcie.

CZAS TRWANIA

Turniej rozpoczyna się we wrześniu 2017 i kończy podsumowaniem na Zlocie Hufca ZHP Sławno w roku 2018 (meldunki za maj składamy do 28.05).

KRYTERIA I SPOSÓB OCENY ORAZ ZADANIA TURNIEJOWE

Na potrzeby turnieju ustala się jednolitą punktację dla wszystkich pionów metodycznych. Ocenie podlegać będzie realizacja zadań specjalnych oraz działalność statutowa (program, dokumentacja, gospodarka finansowa, promowanie środowiska harcerskiego w lokalnej społeczności). Do oceny zgodnie z niżej przedstawioną punktacją powołuje się zespół, w skład którego pod przewodnictwem hm. Anny Cichawy wchodzą członkowie komendy i w miarę potrzeby – osoby spoza ZHP. Tabela wyników umieszczona będzie wyłącznie na stronie internetowej hufca (www.slawno.zhp.pl) w dziale „Turniej drużyn” oraz dostępna w Biurze KH ZHP. Aktualizacja wyników odbywać się będzie do dnia 10-go każdego miesiąca. Nieprzekraczalny termin składania meldunków w formie elektronicznej (slawno@zhp.pl) do 5-go dnia każdego miesiąca.

PUNKTACJA

  1. Terminowe złożenie meldunku o rozpoczęciu działalności jednostki i planu pracy – 5 pkt. za każdy dokument (punkty przyznawane zgodnie z terminarzem zawartym w wykazie zadań i poleceń).

  2. Terminowe opłacanie składek członkowskich – 5 pkt. (punkty przyznawane na zakończenie kwartału).

  3. Systematyczne prowadzenie kroniki – 5 pkt. (punkty przyznawane na zakończenie turnieju).

  4. Systematyczna i poprawna aktualizacja danych członków – 5 pkt. (karty ESHD lub pisemne oświadczenie o zgodności stanu osobowego i ilościowego, punkty przyznawane na zakończenie kwartału).

  5. Realizacja zadań specjalnych zawartych w planie pracy hufca na rok harcerski 2017/2018 – 5 pkt. (punkty przyznawane na bieżąco).

  6. Udział członków jednostek w formach kształcenia organizowanych przez KH ZHP Sławno – 5 pkt. (punkty przyznawane na bieżąco).

UWAGA

  1. Warunkiem zaliczenia wykonania zadania specjalnego jest przesłanie meldunku oraz zdjęć przedstawiających jego realizację – zgodnie z zapisem regulaminu danego zadania.

  2. Przesłanie fotografii dokumentujących realizację zadań specjalnych jest równoznaczne z udzieleniem organizatorowi prawa na ich wykorzystanie do celów statutowych ZHP, w tym publikację w środkach masowego przekazu.

  3. Tytułem „Mistrzów Hufca ZHP Sławno” uhonorowane zostaną wszystkie jednostki, które uzyskają minimum 90% ilości punktów możliwych do zdobycia.

PODSUMOWANIE

Podsumowanie turnieju i nadanie miana „Mistrzów Hufca ZHP Sławno” oraz wręczenie okolicznościowych dyplomów i pucharów nastąpi podczas Zlotu Hufca Sławno.

Zatwierdzono na odprawie Komendy Hufca ZHP im. WOP z udziałem komendantów Związków Drużyn ZHP oraz drużynowych w dniu 26.08.2017 r.


Mistrzowie Hufca ZHP Sławno – PUNKTACJA

Nazwa jednostki

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

Razem

3. WDH „Promyki”

Pieszcz

20

10

5

15

5

5

20

80

5. ŚWDH „Wilki Morskie”

Smardzewo

10

20

5

15

5

5

15

75

6. WDH „Dzieci Neptuna”

Sławno

20

-

5

5

-

5

10

45

7. GZ „Kosmiczna Gromada”

Ostrowiec

15

15

5

15

5

10

15

80

11. DSH im. Henryka Dąbrowskiego

Malechowo

10

-

5

5

-

5

-

25

13. DWDH „Szare Szeregi”

Darłowo

-

-

-

5

-

-

-

5

21. WDH im. Aleksandra Kamińskiego

Niemica

5

-

5

5

-

5

-

20

25. WDH im. ppor. E. Gierczak

Postomino

25

5

5

15

5

5

20

80

27. WDH im. Jerzego Kukuczki Ostrowiec

15

15

5

15

5

10

15

80

32. WDH im. Józefa Wybickiego

Lejkowo

5

-

5

5

-

5

-

20

50. WDH im. Wł. Sikorskiego

Kopnica

15

15

5

20

5

5

15

80

Próbna Leśna WDH „Drzewianie”

Sławno

10

5

15

30

Próbna WDH „Leśni Wojownicy”

Korlino

10

-

5

15

Laureaci turnieju Mistrzowie Hufca ZHP Sławno 2017

5 ┼ÜWDH Smardzewo5 Środowiskowa Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Wilki Morskie” w Smardzewie

50 WDH Kopnica50 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska im. Władysława Sikorskiego w Kopnicy

25 WDH Postomino25 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska im. ppor. Emilii Gierczak w Postominie

30 GZ Postomino30 Gromada Zuchowa „Szumiące Muszelki” w Postominie

27 WDH Ostrowiec27 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Zdobywcy” im. Jerzego Kukuczki w Ostrowcu

7 GZ Ostrowiec7 Gromada Zuchowa „Kosmiczna Gromada” w Ostrowcu


Laureaci turnieju Mistrzowska Drużyna Hufca 2016

I Ostrowiec27 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Zdobywcy” im. Jerzego Kukuczki (phm. Marek Jarosz)

II Smardzewo5 Środowiskowa Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Wilki Morskie” (dh Anna Batorska)

III Kopnica50 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska im. Władysława Sikorskiego (phm. Anida Rydlichowska)


Laureaci turnieju Mistrzowska Drużyna Hufca 2015

27 DH Ostrowiec27 Drużyna Harcerska „Zdobywcy” im. Jerzego Kukuczki (phm. Marek Jarosz)
25 WDH Postomino25 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska im. ppor. Emilii Gierczak (phm. Anna Wegner)
50 DH Kopnica50 Drużyna Harcerska im. Władysława Sikorskiego (phm. Anida Rydlichowska)

Laureaci turnieju Mistrzowska Drużyna Hufca 2014

27DHOstrowiec27 Drużyna Harcerska „Zdobywcy” im. Jerzego Kukuczki

46GZKopnica46 Gromada Zuchowa „Leśne Ludki”
50DHKopnica50 Drużyna Harcerska im. Władysława Sikorskiego

Laureaci turnieju Mistrzowska Drużyna Hufca 2013

Wilki.Morskie.20135 Środowiskowa Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Wilki Morskie”
Dabki.201318 Drużyna Harcerska im. Ratowników Morskich
Ostrowiec.201327 Drużyna Harcerska „Zdobywcy” im. Jerzego Kukuczki

 

 Laureaci turnieju Mistrzowska Drużyna Hufca 2012
1.20125 Środowiskowa Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Wilki Morskie”
2.201217 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Zawisza”
3.201218 Drużyna Harcerska im. Ratowników Morskich

Laureaci turnieju Mistrzowska Drużyna Hufca 2011

 5.20115 Środowiskowa Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Wilki Morskie”
18.201118 Drużyna Harcerska im. Ratowników Morskich
25.201125 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska im. ppor. Emilii Gierczak

Laureaci turnieju Mistrzowska Drużyna Hufca 2010

55 Środowiskowa Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Wilki Morskie”

 1818 Drużyna Harcerska im. Ratowników Morskich
5050 Drużyna Harcerska im. Władysława Sikorskiego