Strategia Hufca ZHP

STRATEGIA ROZWOJU HUFCA

2016 – 2019

MISJA HUFCA

Hufiec ZHP im. Wojsk Ochrony Pogranicza w Sławnie swoim zasięgiem obejmuje działalność jednostek na terenie miasta i gminy Sławno, miasta i gminy Darłowo oraz gmin Postomino i Malechowo.
Głównym zadaniem będzie pozyskiwanie drużynowych, którzy są świadomymi obywatelami, apolitycznymi, odpowiedzialnymi za rzetelne wykonywanie obowiązków, prawymi i uczciwymi, otwartymi i radosnymi, pozytywnie podchodzącymi do siebie i do drugiego człowieka, ludźmi, którzy nie wznoszą barier, gotowymi na zmiany, dbającymi i środowisko naturalne, kreatywnymi, umiejącymi gospodarować posiadanym majątkiem.

WIZJA HUFCA W 2019 ROKU

Chcemy, aby Hufiec ZHP im. Wojsk Ochrony Pogranicza w 2019 r. był wspólnotą drużyn i pozostałych jednostek organizacyjnych, aktywnym i prężnym ciałem przystosowanym do zaspokajania oczekiwań i potrzeb niezbędnych do właściwej pracy: zuchów, harcerek i harcerzy, wędrowników, instruktorów, sympatyków. Jednocześnie, nie możemy zapominać o niezwykle ważnym elemencie wychowania oraz służby społeczności lokalnej Ziemi Powiatu Sławno.

Dla realizacji powyższej wizji rozwoju hufca określa się następujące obszary strategiczne:
Program
Finanse i zasoby materialne
Praca z kadrą
Wizerunek

Obszar strategiczny
PROGRAM

CEL 1:
Osiągnięcie sprawnego funkcjonowania wszystkich jednostek hufca pod względem programowym, organizacyjnym, metodycznym. Program realizowany w hufcu realizuje misję hufca i odpowiada na potrzeby wszystkich członków hufca. Drużynowi otrzymują odpowiednie wsparcie w swojej pracy wychowawczej.
PRIORYTETY:
– przygotowanie wszystkich funkcyjnych do pełnienia swoich obowiązków poprzez organizację różnych form kształcenia, np. warsztatów, szkoleń, kursów.
– stworzenie sprawnego systemu poradnictwa metodycznego i wspierania drużynowych w działaniach wychowawczych,
– stosowanie zasady „ciągu wychowawczego” poprzez przekazywanie zuchów do drużyn harcerskich, harcerzy do drużyn starszoharcerskich i harcerzy starszych do wędrowników,
– wspieranie drużynowych w kontaktach ze szkołą i środowiskiem lokalnym,
– koordynowanie i inicjowanie podejmowania samooceny przez wszystkie jednostki organizacyjne w hufcu,
– stosowanie metody harcerskiej i odpowiednich instrumentów metodycznych na wszystkich szczeblach struktury hufca (ze szczególnym uwzględnieniem pracy systemem małych grup),
– tworzenie i wdrażanie propozycji programowych pomocnych w budowaniu programów podstawowych jednostek organizacyjnych.

Obszar strategiczny
FINANSE I ZASOBY MATERIALNE

CEL 2:
Osiągnięcie stanu, w którym gospodarka hufca zaspakaja jego najważniejsze potrzeby programowe i organizacyjne. Pozyskiwanie środków oraz składka harcerska traktowane są jako element pracy wychowawczej, a podstawowe jednostki organizacyjne czują się współodpowiedzialne za majątek hufca.
PRIORYTETY:
– zróżnicowanie źródeł finansowania ze szczególnym uwzględnieniem możliwości pozyskiwania środków finansowych z zewnątrz (udział podstawowych jednostek organizacyjnych w konkursach i projektach),
– racjonalne wykorzystywanie majątku hufca,
– realizowanie rzetelnego planu gospodarczego (z uwzględnieniem środków na utrzymanie siedziby hufca i działalność statutową) oraz systematyczny monitoring kosztów,
– określenie zasad wspierania finansowego jednostek organizacyjnych hufca,
– wypracowanie zasad pracy drużyn na rzecz majątku hufca (m.in. kampania 1%, akcje zarobkowe),
– ujmowanie w planie pracy hufca wychowania gospodarczego,
– wdrażanie zasad systematycznego opłacania składek,
– pozyskiwanie sponsorów i stałych sojuszników dla harcerskiej działalności.

Obszar strategiczny
PRACA Z KADRĄ

CEL 3:
Osiągnięcie właściwej liczby kompetentnej i odpowiedzialnej kadry instruktorskiej. Hufiec stwarza jej należyte warunki do pełnienia służby.
PRIORYTETY:
– pozyskanie odpowiedniej grupy instruktorów i jej przygotowanie do pełnienia powierzonych funkcji,
– wzmocnienie identyfikacji z harcerskim systemem wychowawczym,
– tworzenie systemu motywacji instruktorów do dalszej pracy,
– udział instruktorów w formach działania proponowanych przez inne wspólnoty instruktorskie – hufce ościenne, chorągiew, Główną Kwaterę ZHP,
– integrowanie środowiska instruktorskiego poprzez realizację zadań programowych skierowanych bezpośrednio do instruktorów,
– kontynuowanie obrzędowości instruktorskiej.
CEL 4:
Powołanie hufcowego Zespołu Kadry Kształcącej.
PRIORYTETY:
– wyłonienie instruktorów, przyszłej kadry kształcącej, poprzez organizację różnorodnych form kształceniowych,
– przygotowanie instruktorów do podjęcia służby kształceniowej,
– podniesienie poziomu prób instruktorskich,
– kontynuowanie kształcenia drużynowych,
– aktywna współpraca z pionem kształceniowym Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP, promocja szkoleń i ich dofinansowanie,
– wszechstronna pomoc w zdobywaniu odznak kadry kształcącej,
– opracowywanie własnych materiałów metodycznych.

Obszar strategiczny
WIZERUNEK

CEL 5:
Umocnienie pozycji i wizerunku hufca jako partnera rodziców, społeczeństwa i władz lokalnych w procesie wychowawczym.
PRIORYTETY:
– kontynuowanie polityki promocyjnej hufca w mediach i serwisach internetowych, nastawionej na prezentację sukcesów oraz „szarej” pracy harcerskiej – poszerzenie kompetencji Zespołu Promocji i Informacji,
– wykorzystywanie jednolitego systemu identyfikacji wizualnej ZHP,
– zwiększenie zasięgu oddziaływania hufca (zwiększenie liczby podstawowych jednostek organizacyjnych),
– organizacja imprez harcerskich z udziałem osób niezrzeszonych oraz ich odpowiednia promocja,
– liczny udział harcerzy w uroczystościach patriotycznych, religijnych, itp. na terenie działania Hufca ZHP Sławno,
– uczestniczenie przedstawicieli ZHP w życiu innych organizacji pozarządowych w środowisku lokalnym,
– współpraca hufca z innymi organizacjami pozarządowymi,
– organizacja sprawnej HAL i HAZ dla członków Związku,
– udział w imprezach szczebla chorągwianego i ogólnopolskiego.

Komenda Hufca ZHP

Sławno, październik 2015