Hufcowa Kapituła Odznaczeń

phm. Emilia Foryś – przewodnicząca
hm. Albina Tokarczyk – członek
hm. Anna Cichawa – członek
hm. Jacek Błaszczyk – członek


 Regulamin Kapituły Odznaczeń

1. Kapituła Odznaczeń Hufca ZHP Sławno to zespół współodpowiedzialny za rozwój i satysfakcjonowanie oraz motywowanie kadry instruktorskiej z terenu działania Hufca poprzez:
a. prowadzenie systemu satysfakcjonowania instruktorów
b. motywowanie środowiska – Związków Drużyn i Kręgów Instruktorskich ZHP do prowadzenia systemu premiowania, satysfakcjonowania instruktorów na swoim terenie
c. rozpatrywanie wniosków złożonych przez poszczególne jednostki organizacyjne dotyczące satysfakcjonowania kadry
d. premiowanie, motywowanie swoich instruktorów ze wszystkich środowisk Hufca
2. Komendant Hufca powołuje i odwołuje ze składu Kapituły Odznaczeń.
3. Kapituła Odznaczeń spotyka się i rozpatruje wnioski raz w miesiącu lub w miarę potrzeby – częściej.
4. Decyzje Kapituły są prawomocne przy 50%+1 obecnych podczas spotkania członkach Kapituły.
5. Wyróżnienia hufcowe przyznaje Komendant Hufca na wniosek Kapituły Odznaczeń. Nie dotyczy to pochwały w rozkazie oraz Listu Gratulacyjnego Komendanta Hufca.
6. Regulamin oraz wnioski o przyznanie odznaczeń, odznak i tytułów są dostępne w komendzie hufca.
7. Kapituła występuje do uprawnionego organu o przyznanie odznaczenia, odznaki na podstawie złożonych wniosków, które stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu (dostępne w Biurze Komendy Hufca oraz u każdego komendanta Związku Drużyn i przewodniczącego Kręgu Instruktorskiego).
8. Składanie wniosków – terminy:
wyróżnienia hufcowe
a. pochwała w rozkazie Komendanta Hufca – za wzorową służbę instruktorską w danym środowisku – na bieżąco
b. List Gratulacyjny Komendanta Hufca – na bieżąco
c. Tytuł „Instruktor Roku” – do 10 stycznia każdego roku (wyróżnienie przyznawane w Dniu Myśli Braterskiej). d. Tytułem można wyróżnić maksymalnie dwóch instruktorów w roku.
e. Odznaka „Za Zasługi dla Hufca ZHP Sławno” w stopniu Brązowym i Srebrnym – na bieżąco
f. Odznaka „Za Zasługi dla Hufca ZHP Sławno” w stopniu Złotym – do 30 września każdego roku (wyróżnienie przyznawane w Dniu Edukacji Narodowej)
wyróżnienia chorągwiane
a. podziękowania w rozkazie Komendanta Chorągwi – za wzorową służbę instruktorską w danym środowisku – na bieżąco
b. List Gratulacyjny z okazji jubileuszu okrągłej rocznicy służby instruktorskiej (10, 15, 20, 25, 30… i więcej lat) – na bieżąco
c. Tytuł „Instruktor Roku” – do 10 września  każdego roku
d. „Zasłużony Instruktor Zachodniopomorskiej Chorągwi ZHP” – na bieżąco
odznaczenia i odznaki Związkowe – na bieżąco:
a. Harcerskie Odznaczenie Honorowe Krzyż „Za zasługi dla ZHP” (srebrny, złoty)
b. Honorowy tytuł „Senior ZHP”
c. Honorowa Odznaka Ruchu Przyjaciół Harcerstwa ZHP (srebrna, złota)
d. Honorowe Wyróżnienie „Niezawodnemu Przyjacielowi”
wszystkie odznaczenia państwowe – do 30 stycznia roku kalendarzowego:
a. Krzyż Zasługi – Złoty, Srebrny, Brązowy
b. Medal Edukacji Narodowej
c. Medal za Zasługi dla Obronności Kraju
d. Krzyż Zasługi za Dzielność
e. Medal za Ofiarność i Odwagę
9. Regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Komendy w dniu 28.10.2008 r.