XXX jubileuszowy Zjazd Hufca – Sławno, 13.09.2019 r.

Zjazd13. września 2019 r. w Domu Harcerza obradował 30. Zjazd Hufca ZHP Sławno, którego głównym zadaniem było podsumowanie kadencji władz hufca wybranych 27. listopada 2015 r., udzieleniem ustępującym członkom komendy absolutorium oraz wybór nowego komendanta hufca, składu komendy i przyjęcie strategii rozwoju na lata 2020-2023. W 30. Zjeździe poprowadzonym przez hm. Albinę Dykas – komendantkę II. Instruktorskiego Kręgu Seniora „Wiarusy”, uczestniczyło 64% uprawnionych do głosowania, czyli instruktorów pełniących funkcje statutowe ZHP. Obrady rozpoczęto przyjęciem regulaminu i porządku oraz wyborem Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Wyborczej. Następnie, przedstawiono sprawozdanie z realizacji zadań za lata 2015-2019, wzbogacone prezentacją multimedialną przygotowaną przez pwd. Michała Flerana HO z hufcowego Zespołu Promocji i Informacji. Na podstawie sprawozdania oraz w oparciu o opinię Komisji Rewizyjnej i informację obecnej na zjeździe komendantki Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP w Szczecinie – hm. Elizy Gilewskiej, delegaci podjęli jednogłośnie uchwałę o przyjęciu dokumentu i udzieleniu absolutorium Komendantce Hufca ZHP Sławno – hm. Barbarze Sobczak oraz członkom komendy: hm. Jackowi Błaszczykowi – szefowi biura, dh. Dorocie Jeż – skarbniczce hufca, hm. Danucie Sikorze – zastępcy ds. programu i hm. Ryszardowi Sobczakowi – zastępcy ds. kształcenia. W dalszej części 30. Zjazdu Hufca Sławno uchwalono program rozwoju na kolejne cztery lata działalności programowej, kształceniowej i finansowej, a po przypomnieniu przez hm. Annę Cichawę – pełnomocnika Komendanta Chorągwi ZHP ds. Zjazdu procedury wyborczej, przystąpiono do wyboru komendanta, składu komendy i Komisji Rewizyjnej. Zjazd na komendanta powołał hm. Ryszarda Sobczaka, który tą funkcję sprawował już w latach 2007-2015. W skład Komisji Rewizyjnej sławieńskiego hufca wybrał hm. Janinę Kolańską, phm. Zofię Michałowską, hm. Halinę Stasiak i hm. Marię Szewczyk. Na swoim pierwszym posiedzeniu i ukonstytuowaniu się, Komisja Rewizyjna przewodniczenie zespołowi powierzyła ponownie hm. Halinie Stasiak. Na wniosek nowopowołanego Komendanta Hufca Sławno, Zjazd na funkcję jego zastępcy ds. programu wybrał phm. Marka Jarosza – dotychczasowego komendanta Związku Drużyn ZHP Gminy Malechowo, a na zastępcę ds. kształcenia – hm. Danutę Sikorę, od 2018 roku odpowiedzialną za działalność programową hufca. Skarbnikiem została druhna Dorota Jeż, a szefem biura – hm. Jacek Błaszczyk, który zarządza biurem hufca nieprzerwanie od roku 2003. Zjazdowy jubileusz stał się także wspaniałą okazją do złożenia przez ustępujące władze serdecznych podziękowań dla tych wszystkich, którzy codzienną społeczną służbą tworzą lepszy, przyjazny młodemu pokoleniu świat. „My w harcerstwie od dawna wiemy, że najlepiej wychowuje się przez własny przykład. Od tego, jacy my jesteśmy zależy, jakie będą osoby, które wychowujemy i które w tym rozwoju wspieramy” – tymi słowami do instruktorów zwróciła się druhna hm. Barbara Sobczak, wręczając im okolicznościowe Listy gratulacyjne i drobne harcerskie upominki. Ponadto, decyzją Przewodniczącego ZHP Harcerskim Odznaczeniem Honorowym – Brązowym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP” odznaczono druhnę phm. Barbarę Wiech, wieloletnią członkinię komendy i skarbniczkę hufca, a odznakami „Za Zasługi dla Hufca ZHP” w stopniu Złotym pana Krzysztofa Frankensteina – burmistrza Miasta Sławno, w stopniu Srebrnym – pwd. Grażynę Jarosz – drużynową 7. Gromady Zuchowej „Kosmiczna Gromada” w Ostrowcu i Brązowym – pwd. Michała Flerana HO, drużynowego 12. Leśnej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Drzewianie” w Sławnie. Specjalne podziękowania za wieloletnią i niezwykle owocną współpracę przy realizacji wielu przedsięwzięć programowych do druhów Ryszarda Sobczaka i Jacka Błaszczyka skierowała pani Katarzyna Mądrzecka z Agencji Handlowo-Reklamowej „Grawerownia” w Sławnie. Komenda Hufca ZHP Sławno pragnie serdecznie podziękować za pomoc w organizacji XXX Zjazdu Hufca ZHP Sławno: Hurtowni Artykułów Spożywczych „Magda”, Powszechnej Spółdzielni Spożywczej „Społem”, Agencji Handlowo-Reklamowej „Grawerownia” oraz Urzędowi Miasto Sławno.

hm. Jacek Błaszczyk